واکنش وزارت امور خارجه نسبت به میزبانی فرانسه از گردهمایی فرقه تروریستی منافقین


واکنش وزارت امور خارجه نسبت به میزبانی فرانسه از گردهمایی فرقه تروریستی منافقین


|