ورزشکاران لرستانی می توانند به پیشرفت ورزش کشور کمک کنند/ جریان‌سازی مناسبی در ورزش لرستان به وجود آمده است

منبع