ورزش به وزیر متخصص نیاز دارد/ هاشمی مدیری با تجربه، جدی و متحول است

منبع

بخوانید:  تاثیر انجام به موقع کارها در کاهش دغدغه‌ها