وزارت ارتباطات رتبه بین المللی کسب کرد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف