وزنه بردار و جودوکار به دلیل دوپینگ محروم شدند

منبع

بخوانید:  اهمیت مطالعه و کتابخوانی در جامعه تبیین شود