وزیری که جلو بخشنامه یک شب را نگیرد استیضاح خواهد شد


امیدوار تجریشی: معاون یا مدیر کل برای جبران کم کاری خود بخشنامه یک شبه صادر میکند وزیری که نتواند آن را کنترل کند استیضاح می‌شودمنبع