وزیر صمت: من گفتم قیمت تمام شده خودرو با قیمت ثابت کاهش پیدا می کند این عبارت فنی بود و شاید نباید آن را به کار می بردم!منبع