وزیر فرهنگ و تقارن عاشورای حسینی و روز خبرنگار در یک توئیت

وزیر فرهنگ و تقارن عاشورای حسینی و روز خبرنگار در یک توئیت