وزیر محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ازبکستان از برج آزادی بازدید کرد

منبع

بخوانید:  تصمیم غیرمتنظره یحیی گل محمدی پس از تساوی برابر آلومینیوم