وزیر ورزش و جوانان تماشاگر ویژه بازی دوستانه، دو تیم ایران، نیکاراگوئه

منبع