وزیر کشور در حاشیه هیات دولت درجمع خبرنگاران: محمدطیب صحرایی استاندار جدید کرمانشاه شدوزیر کشور در حاشیه هیات دولت درجمع خبرنگاران:

امکان تغییر یک یا دو استاندار دیگر وجود داردمنبع