وضعیت نهایی مهدی ترابی مشخص شد

منبع

بخوانید:  پیشرفت سریع کشور باید از مدیران متعهد، انقلابی و کارآمد بهره مند شود.