ویروس خودتحقیری

کاربران فضای مجازی همزمان با شدت گرفتن کرونا در اروپا و آمریکا، روزهایی را به برخی چهره‌ها یادآور شدند که به تلاش و توان متخصصان داخلی اعتقاد نداشتند.منبع