پارکینگ اربعین تا 30 هزار خودرو ظرفیت دارد

|

شهردار مهران: پارکینگ اربعین تا 30 هزار خودرو ظرفیت دارد

منبع