پاسخگویی تنها ۵ درصدی قانون جدید درآمدهای پایدار به نیازهای شهرداری‌ها

شهردار قم تمرکزگرایی در قانون جدید را روشن دانست و بیان کرد: ۶ برنامه در جمهوری اسلامی پیاده شده که بر تمرکززدایی تأکید داشته و دولت اختیاراتی را به استاندارها واگذار کرده ولی هنوز به مدیریت شهری و پارلمان شهری واگذار نشده و در حال حاضر مدیریت یکپارچه شهری که ارائه داده‌شده در آن تمرکزگرایی دیده‌شده است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

پاسخگویی تنها ۵ درصدی قانون جدید درآمدهای پایدار به نیازهای شهرداری‌ها

شهردار قم با اشاره به اهمیت سیاست تمرکززدایی در برنامه‌های اجرایی کشور گفت: متأسفانه شاهد تمرکزگرایی و کم شدن اختیارات مدیریت شهری در قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها هستیم.


|