پایان کار مرادی در گروه B دسته ۱۰۲کیلوگرم با کسب عنوان نخست

بدین ترتیب باید سهراب مرادی منتظر شروع مسابقات گروه A این دسته باشد تا در پایان جایگاه او در این وزن مشخص شود.


|

منبع