پایش وضعیت محیط زیستی تصفیه خانه شرکت ساسان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف