پذیرش 197 دانشجوی خارجی در سال جدید آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز


پذیرش 197 دانشجوی خارجی در سال جدید آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف