پرداخت تقریبی 103000000000 تومان از مطالبات مراکز درمانی در قالب قرارداد صندوق بازنشستگی

منبع

بخوانید:  قابی کمتر دیده شده از اقتدای آیت الله هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای در ابتدای انقلاب