پرسشگری مهم‌ترین دستاورد یک جشنواره جوان است

استاد کارگاه مجسمه‌سازی بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است که این حرکت آغازین در اولین دوره خود با چالش‌ها و معضلاتی مواجه خواهد شد. شکل متفاوت برگزاری و تأکید و تمرکز بر کشف و‌ ایده پردازی به جای تکنیک و اجرا، برای اساتید و دست‌اندرکاران هم موقعیت و وضعیت جدیدی است. تأکید بر رفتار گروهی و خلق پروژه‌های مشارکتی در آموزش ما جایگاه خاصی ندارد و طبیعتا شرکت‌کنندگان را در مسیر با پرسش‌های جدی روبرو می‌کند که البته باعث مسرت است؛ چون از نظر من پرسشگری مهمترین دستاورد یک جشنواره جوان است.

|

نادری‌پور: پرسشگری مهم‌ترین دستاورد یک جشنواره جوان است

استاد کارگاه مجسمه‌سازی بیست و نهمین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران گفت: انتخاب درونمایه و تم در هماهنگی با شکل، روند و نحوه برگزاری جشنواره، اتفاق فرخنده‌ای است.