پرورش استعدادهای افراد تحت پوشش مجموعه خیریه نرجس شیراز در زمینه های فرهنگی و اشتغالزایی

منبع

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه مردمی خیریه نرجس شیراز با بیان این که روند پذیرش معلولان از بهزیستی انجام می شود اظهار داشت:تیم های متخصص مختلفی در این مجموعه مشغول خدمترسانی هستند که توانمندی ها و استعدادهای معلولان و کودکان را شناسایی کرده و زمینه باروری آنها را فراهم می آورند.