پزشکیان: دولت باید فرهنگی باشد اما فرهنگ نباید دولتی شود


پزشکیان: دولت باید فرهنگی باشد اما فرهنگ نباید دولتی شودمنبع

بخوانید:  یک پرسپولیسی مارکوپولوی جدید فوتبال ایران!