پنجاه و چهارمین کمیته فرعی امنیتی ارومیه و حکاری ترکیه برگزار شد


|


پنجاه و چهارمین کمیته فرعی امنیتی ارومیه و حکاری ترکیه برگزار شد