پیامدهای اقتصادی رابطه ایران – چین مورد بررسی قرار می گیرد


پیامدهای اقتصادی رابطه ایران - چین مورد بررسی قرار می گیرد یکصد و سومین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با موضوع “پیامدهای اقتصادی رابطه ایران – چین و نقش آن در تدوین برنامه هفتم توسعه”، برگزار می شود.

منبع


|