پیراهن گلزن دربی را شاگرد جدید گل محمدی بر تن می کند

منبع

بخوانید:  انتشار جلد دیگری از مجموعه طنزآوران ایران با عنوان ابو اسحاق حلاج شیرازی