پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه تصفیه خانه ماهدشت کرج


استاندار البرز متذکر شد: امید است با ارائه راهکارهای عملیاتی در این بازدید، روند تکمیل پروژه تصفیه خانه ماهدشت تسریع یابد.

استاندار البرز از پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه تصفیه خانه ماهدشت کرج خبر داد.


پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه تصفیه خانه ماهدشت کرج

منبع

وی بیان کرد: خوشبختانه پروژه اکنون بیش از ۸۶ درصد پیشرفت دارد.


|