چرا مثل گل شاد درآوردن جریمه دارد؟

منبع

بخوانید:  واکنش کنعانیان به رفتار غیرسازنده برخی کشورهای غربی