چهارمین نشست مطبوعاتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز


Maryam Yousefi

چهارمین نشست مطبوعاتی دکتر بهمن نقی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با محوریت گزارش عملکرد یکساله برگزار شد.منبع