چیدمان صندلی‌های هواپیما بر اساس مسافت است نه سلیقه/ همکاری سازمان هواپیمایی با وزارت دفاع در طرح‌های جدید

محمدی بخش در مورد کمیت صندلی‌ها در یک هواپیما و افت کیفیت آن گفت؛ هواپیما یک طراحی اصولی دارد و بر اساس آن چیدمان صندلی‌ها انجام می شود؛ اختیار و سلیقه ای در این باره وجود ندارد که تعداد صندلی ها بر همین اساس کم و زیاد شود؛ با توجه به مسافت و نوع هواپیما صندلی‌ها چیدمان می‌شود. 

منبع

رئیس سازمان هواپیمای کشور گفت: هواپیما یک طراحی اصولی دارد و بر اساس آن چیدمان صندلی‌ها انجام می شود؛ سلیقه ای در این باره وجود ندارد که تعداد صندلی ها بر همین اساس کم و زیاد شود؛ با توجه به مسافت و نوع هواپیما صندلی‌ها چیدمان می‌شود. 

وی در ادامه گفت:بخش اول پروژه هواپیمای باری است که باید دوره گذر و فرآیندهای تست را سپری کند تا وارد چرخه شود.