ژن خوب دکتر علی شریعتیروایتی از زندگی دکتر علی شریعتی و مبارزات وی در دوران پهلوی

دکتر شریعتی خطاب به ساواک: اگر خفه ام کنند سازش نخواهم کرد و حقیقت را فدای مصلحت خویش نمیکنممنبع

بخوانید:  تکمیل 55 طرح ورزشی نیمه تمام به 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد