کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص اختلالات شناختی

متخصصان یک واحد فناور مؤفق شدند آزمون‌های هوشمند اختلال های شناختی را طراحی و تولید کنند.
این آزمون ها برای تشخیص زودهنگام اختلال های شناختی و بیماری های مغزی استفاده؛ و با استفاده از هوش مصنوعی تولید می شود و تاییده وزارت بهداشت دارد.منبع

بخوانید:  دولت و پلیس فرانسه به خواسته های معترضین توجه کند و به برخوردهای قهرآمیز پایان دهد