کارهای VAR در حال انجام است


|

منبع


وزیر ورزش: کارهای VAR در حال انجام است

وی در ادامه گفت: کارها از طرف فدارسیون فوتبال در حال انجام است.کمک داور ویدئویی هم درخواست باشگاه‌ها و هم جزو شاخص‌های AFC برای حرفه‌ای سازی است.

در حال تکمیل