کار برخی افراد از جعل و تحریف گذشته و فقط برای دولت سناریوسازی می کنند

|

کار برخی افراد از جعل و تحریف گذشته و فقط برای دولت سناریوسازی می کنند

کاوه اشتهاردی درباره اخبار کذب و سناریو سازی ها علیه دولت توییتی را منتشر کرد .

منبع