کرمان نقش مهمی در زنجیره پرونده های ثبت آثار تاریخی دارد

منبع

بخوانید:  جلوگیری از ورود فاضلاب های شهری به مجاری آب های زیرزمینی شمال شرق تهران