کشتی گیر کردستانی با اقتدار قهرمان شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف