کلاهبرداری 2 میلیاردی مربوط به فروش مدرک تحصیلی در فضای مجازی

منبع

بخوانید:  سطح هوشیاری سجادی بالای ۹ است و خطر رفع شده