کمبود آب محمدشهر کرج با اتمام پروژه های آبرسانی برطرف می شود

مدیر آبفای البرز گفت: مشکل کم آبی و کمبود آب در برخی مناطق محمدشهر کرج با اتمام عملیات اجرایی پروژه های جدید آبرسانی برطرف می شود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع