کنشگری فعال در راستای سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی پویا

"مروری بر اهم اقدامات و دستاوردهای وزارت امور خارجه در یک سال و نیم ابتدایی دولت سیزدهم"منبع