کیفرخواست متهمان به قتل شهید علی‌وردی به دادگاه ارسال شدبه گزارش خبرگزاری برنا، علی صالحی دادستان تهران در خصوص پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: کیفرخواست متهمان به قتل شهید آرمان علی‌ وردی جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شده است

دادستان تهران گفت: کیفرخواست متهمان به قتل شهید آرمان علی‌ وردی جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شده است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع