کیومرث هاشمی اهل ورزش است و سابقه مدیریت دارد

منبع

بخوانید:  جایزه مصطفی دست به سوی دانشمندانی که از علم نافع به عنوان الگو در جهان پیروی می کنند بالا می برد