گامهای توسعه ای تراکتورسازی برای رسیدن به تکنولوژی تولید تراکتورهای سطح 3 و 4

رئیس تحقیقات فنی و مهندسی این گروه گفت: تراکتورسازی گامهای توسعه ای قابل توجهی را در جهت همراستا شدن با تکنولوژیهای روز دنیا برداشته و هم اکنون برنامه هایی برای رسیدن به سطوح تکنولوژی 3 و 4 در معاونت فنی مهندسی این گروه صنعتی تدوین شده و در حال اجرا است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف