گران فروشی گوشت در میادین میوه و تره بار/ قاچاق گوسفند دلیل گرانی است؟

وی ادامه داد: بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران میادین دام، بیانگر آن است که در کنار کشتار بره های نر کشتار بز و میش هم انجام می شود و قیمت یک راس بز زنده 40 هزار تومان است که گوشت آن صد تومان باید دست مردم برسد همچنین، قیمت میش 50 هزار تومان است که گوشت آن باید حدود 120 هزار تومان به دست مردم برسد. اما به دلیل گران فروشی، اینها را به قیمت گوشت درجه یک و گوشت بره نر می فروشند.   

دادرس تاکید کرد: بنابراین وقتی که ما می گوییم تولید کننده در افزایش قیمت گوشت مقصر نیست بلکه عوامل بازار گوشت هستند که قیمت گوشت را بالا می برند استدلال برای آن داریم و شاهد داریم.

برنا گزارش می دهد

منبع

دادرس با اشاره به نقش عوامل بیرونی گفت: ولی نقش قاچاق در شرایطی که ما  حجم کمی صادرات دام داریم نقش پررنگی ندارد و بگردید دنبال نقش کسانی که در بازار گوشت فعال هستند که برای گرانی دلیلی بالاتر از نقش قاچاق و صادرات است.

گوشت