گردش مالی ارز ترجیحی بالا بود اما تاثیر بر زندگی مردم نداشت

|

منبع