گروه خونی نادر کشف شد

منبع

گروه خونی نادر  کشف شد

اگر چه بیشتر مردم با مفهوم گروه‌های خونی مانند ABO یا Rh مثبت یا منفی آشنا هستند، اما گروه‌های خونی مهم دیگری نیز وجود دارند.