گزارش تصویری تمرین امروز تیم ملی

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در بیشکک برگزار شد.منبع