گل اول ایران به روسیه توسط مهدی طارمی از روی نقطه پنالتیمنبع