گل سوم ایران به افغانستان توسط مهدی طارمی+فیلم

گل سوم ایران به افغانستان توسط مهدی طارمی زده شد.گل سوم ایران به افغانستان توسط مهدی طارمی+فیلم

به گزارش خبرگزاری برنا، گل سوم ایران به افغانستان توسط مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 28 زده شد.