یکی از ویژگی های برجسته «شهید مطهری» دشمن شناسی بود

 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف