یک روز دیگر تهرانی ها در هوای پاک

همچنین شاخص آلودگی در 24 ساعت گذشته روی عدد 99 قرار داشته است و کیفیت هوا قابل قبول بوده است.

منبع