یک محروم بزرگ روی دست سپاهان


|

یک محروم بزرگ روی دست سپاهان

منبع

سپاهانی ها در غیاب ستاره خارجی خود برای بازی برابر پرسپولیس آماده می شوند.